Weblog

Iedereen doet mee

De participatiesamenleving

De term participatiesamenleving kwam in 2013 niet uit de lucht vallen. Al in 1991 sprak PvdA-leider Wim Kok het PvdA-congres toe met de woorden: "Wij zitten nu in een overgangsfase: van een verzorgingsstaat naar een werkzame, naar een participatiesamenleving". Premier Balkenende noemde het in 2005 en in 2013 lanceerde het kabinet Rutte de participatiesamenleving dus opnieuw via de troonrede. Daarmee is de term al bijna 25 jaar oud. Maar bestaat de participatiesamenleving al niet veel langer, zonder het zo te benoemen? Onze voorouders waren toch ook gewend om voor elkaar te zorgen, in gezins- en familieverband, binnen de gemeenschap en op het niveau van de samenleving? Kijk maar naar organisaties als het Rode Kruis, sinds 1864 actief als vereniging van vrijwillige hulpverleners. Of de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij, in 1824 opgericht door verontruste burgers nadat veel mensen waren verdronken in zee. Ook dan al gaat het om burgers die vrijwillig de verantwoordelijkheid nemen om hulp te bieden of levens te redden. De participatiesamenleving is dus echt niet van vandaag of gisteren.

(Movisie, 15 december 2015)

 

Iedereen doet mee

In een participatiesamenleving doet iedereen mee. Dit motto heeft wel een dubbele betekenis. Op de eerste plaats zal Progressief Halderberge zich in blijven zetten voor inwoners die beginnen met een achterstand. Dat is de eerste en voornaamste doelstelling van een progressieve partij. ‘Iedereen doet mee’ heeft nog een tweede betekenis. In een krimpende samenleving met minder middelen en minder werkende mensen wordt verwacht dat betrokken burgers zich inzetten voor de samenleving. Thuiszitten is geen optie. Iedereen doet mee: vrijwillig, betaald of in opleiding. Zorg zal er echter altijd moeten blijven voor kwetsbare groepen die op grote afstand van de arbeidsmarkt staan zodat ze niet tussen wal en schip vallen. Wij zijn daarom voor behoud van beschermde werkplekken en óók voor begeleiding van de nieuwe instroom. Een arbeidshandicap mag nooit een reden zijn om iemand op te geven: voor iedereen is het goed om actief mee te draaien in de samenleving.

 

Zelf, maar niet alleen

Progressief Halderberge vindt dat niemand langs de zijlijn moet komen te staan in onze gemeente. Wij zijn voor een actieve gemeente die haar burgers onder­steunt vanuit de gedachte “zelf, maar niet alleen”. Wij willen in onze gemeente blijven werken aan een solidaire samenleving waar iedereen een fatsoenlijk bestaan heeft en de mogelijkheid heeft om vooruit te komen en iets van zijn of haar leven te maken. Dat geldt eerst en vooral voor kinderen. Hierbij sluiten we niemand uit en dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten. Wij leggen ons niet neer bij armoede en onrecht. Voorop staat dat de mensen die kunnen werken zich inzetten om tot (passend) werk te komen. Waar kan moeten burgers zelf ondersteuning organiseren, waar dit minder goed lukt moet de overheid een steuntje in de rug geven. Elke inwoner, elke kern, elke instelling, elk bedrijf, elke vereniging en elk burgerinitiatief doet ertoe. Dat is de visie van de onze fractie. Voor ons ligt de grootste uitdaging de komende jaren om er voor te zorgen dat Halderberge een gemeente blijft waarin solidariteit, gebruik van eigen kracht en ‘iedereen doet mee’ zichtbaar en voelbaar zal zijn

 

Toos Verschuur, raadslid Progressief Halderberge

 

Verordening winkeltijden, niet meer van deze tijd!

In de raadsvergadering van 13 oktober 2016 heeft de raad het voorstel: "Verordening Winkeltijden 2016" vastgesteld.

 

Voorafgaand dit voorstel was er op 9 mei 2016 een openbare bijeenkomst voor ondernemers en burgers. De opkomst van ondernemers hierbij was redelijk, de opkomst van burgers was minimaal. De overgrote wens van de ondernemers was: geef ons de ruimte om zelf te bepalen wanneer wij onze winkels open willen hebben, wij doen dat alleen als de burgers hier behoefte aan hebben.

 

Deze ruimte was ingebouwd in het voorstel van het college; behalve op 1e Kerstdag en Nieuwjaarsdag zouden de winkeliers de mogelijkheid hebben de winkel te openen tussen 8.00 uur en 18.30 uur; ook op 4 mei zou , in het kader van dodenherdenking, de winkel gesloten moeten worden om 19.00 uur.

 

Onze fractie kon heel goed leven met dit voorstel van het college.

 

Zeer tot onze verbazing kwamen het CDA en de VVD met een gezamenlijk amendement om – uit religieuze overwegingen- ook op andere  christelijke feestdagen de winkels gesloten te houden; behalve op Pinksteren "omdat dan het toeristenseizoen gaat beginnen!!!".

 

Dit schoot bij ons in het verkeerde keelgat.

 

Als argumenten om dit niet te accepteren hebben wij aangevoerd:

  • Bij besluiten van de Gemeenteraad dient er een scheiding te zijn tussen Kerk en Staat; religieuze overwegingen dienen dus niet meegenomen te worden bij de besluitvorming.
  • De winkels moeten niet open zijn maar kunnen open zijn, ieder kan dus zijn/haar eigen rustdag kiezen, ook de mensen met een katholiek geloof.
  • Door slechts voor 1 geloofsovertuiging te kiezen, zet men vele andere groepen burgers buitenspel!
  • We leven in 2016 en burgers dienen zelfstandig een tijd te kiezen wanneer met boodschappen gaat doen, dat moet niet de overheid bepalen.
  • Tenslotte; we pretenderen een toeristische gemeente te zijn; ook op katholieke feestdagen komen er veel toeristen naar onze gemeente. Moeten we die dan voor gesloten winkels laten staat? Zij zullen dan zeer zeker gaan shoppen bij buurgemeenten waar de winkels wel open zijn. Dus een slecht signaal voor onze toeristische ambities.

Progressief Halderberge was zeer teleurgesteld over de houding van CDA, VVD, VDG en WOS die het amendement ondersteunde en zo het raadsvoorstel wijzigden.

 

Om overstaande reden hebben wij dan ook tegen het gewijzigde raadsvoorstel gestemd.

 

Jan Zagers, raadslid.

Progressief Halderberge: ‘al vijftien jaar samenwerking’

Progressief Halderberge:  ‘al vijftien jaar samenwerking’

Rond de eeuwwisseling hebben leden en besturen van de lokale afdelingen van de PvdA en D66 in Halderberge besloten te onderzoeken of een samenvoeging van deze lokale afdelingen een meerwaarde zou hebben voor de lokale belangenbehartiging voor de inwoners van Halderberge. Dit onderzoek resulteerde op 26 september 2001 tot de oprichting van Progressief Halderberge.

 

In maart 2005 heeft ook GroenLinks zich hierbij aangesloten. Progressief Halderberge bestond toen en nog steeds uit drie vooruitstrevende partijen: PvdA, D66, en GroenLinks. Naast Progressief Halderberge zijn de eigen lokale organisaties gewoon blijven bestaan, de een wat actiever dan de ander. Daarnaast heeft Progressief Halderberge ook leden die geen lid zijn van een van de landelijke politieke partijen, maar die wel het progressieve gedachtegoed van de partij ondersteunen.

 

Het doel van de samenwerking van Progressief Halderberge in de gemeentelijke politiek was en is een progressief, dus vooruitstrevend beleid  en  sociaal beleid te voeren voor de inwoners van Halderberge. Onze slogan is niet voor niks: progressief van gedachte, sociaal van gevoel.

 

De samenwerking kende in de afgelopen vijftien jaar haar ups en downs. Maar de ups zijn veel sterker gebleken. De samenwerking bestaat nu dan ook al vijftien jaar. De huidige fractie bestaat uit drie leden en Progressief Halderberge  is vertegenwoordigd in het gemeentebestuur.

 

Terugkijkend op de afgelopen vijftien jaar is het opmerkelijk dat van veel beleidsonderdelen de verschillende achterbannen een gezamenlijke visie en mening hadden en nog steeds hebben. Er was en is geen sprake van bloedgroepen in deze partij. Dat versterkte de samenwerking in Progressief Halderberge. De enkele keer dat er sprake was van een verschillende mening werd door overleg, elkaar de ruimte gegeven om tot een gezamenlijk standpunt te komen. Door het onderlinge respect en vertrouwen blijkt dat deze samenwerking vruchtbaar is gebleken. De betrokken afdelingen blijven daarom deze samenwerking continueren.

 

Maar net als bij iedere andere politieke partij is vernieuwing en doorstroming binnen de bestuurlijke en vertegenwoordigde kaders noodzakelijk. Progressief Halderberge zoekt dan ook geïnteresseerde inwoners uit Halderberge om mee te doen en mee te praten over belangrijke onderwerpen voor de inwoners van onze mooie gemeente. Aanmelden kan bij het secretariaat via de website www.progressiefhalderberge.nl

 

26 september 2016

 

Namens het bestuur van Progressief Halderberge (PvdA, D66, GroenLinks), 

Gabriël van der Heijde en Frits Harteveld

Algemene Beschouwingen Kadernota 2016

Algemene Beschouwingen Kadernota 2016

Geacht college, collega raadsleden en andere belangstellenden,

 

Ruim 2 jaar zijn we onderweg tijdens deze zittingsperiode. Een periode waarin grote veranderingen gaande zijn. Daarom wil Progressief Halderberge tijdens deze algemene beschouwingen even terugkijken, maar toch vooral vooruit kijken. Sommige onderwerpen hebben onze bijzondere aandacht vanwege onze sociale progressieve grondslag. Zoals de 3 decentralisaties maar ook de vluchtelingen en het subsidie beleid. Ook andere onderwerpen verdienen onze aandacht, maar ja, ik heb maar zo’n 10 minuten!

 

De 3 decentralisaties

De afgelopen periode zaten we midden in de transities van de 3 decentralisaties. Voor Progressief Halderberge zeer belangrijk! We zijn in het hele proces kritisch geweest, maar hebben ook vertrouwen uitgesproken richting het college.

Nadat we anderhalf jaar onderweg zijn, kunnen we zeggen dat veel zaken goed lopen, echter zijn er ook ‘barstjes’ zichtbaar geworden.

 

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Neem je de Wmo, dan blijkt het ‘schoon en leefbaar huis’ beleid niet goed te werken voor onze burgers. Volgens de hoogste bestuursrechter heeft onze gemeente de zorgaanbieders te veel ruimte gegeven bij het vaststellen van de benodigde huishoudelijke hulp. Een aanbieder van diensten kan geen objectief onderzoek, zoals bedoeld in de Wmo, uitvoeren vanwege belangenverstrengeling met het bieden van diezelfde dienst.

 

Onze burgers hebben recht op een objectief onderzoek, dit moet altijd onderdeel zijn van gemeentelijk beleid. Op zijn minst moet duidelijk worden welk niveau van ‘schoon’ voor een huishouden verantwoord is, welke activiteiten daarvoor nodig zijn, hoeveel tijd dat kost en hoe vaak dit gedaan moet worden om te kunnen spreken van een schone en leefbare woning of van schone en draagbare kleding.

 

Daarbij komt ook nog de oproep van de staatssecretaris in zijn brief van 6 juni jl. Hierin roept hij het college op, haar verantwoordelijkheid te nemen en binnen onze gemeente op de kortst mogelijke termijn te bezien of de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep aanleiding zijn om onze verordening, beleid(regels) en de uitvoering aan te passen en daarmee de wet na te leven. Om binnen onze gemeente op de kortst mogelijke termijn te bezien of de uitspraken van de hoogste bestuursrechter aanleiding geven een en ander aan te passen dienen wij daarom een motie in.

 

Over het algemeen horen wij steeds weer van het college dat de zorg goed loopt. Wat wij ons dan wel afvragen is hoe het kan dat we zoveel Wmo-geldenoverhouden. Zijn we te streng geweest? Weet iedereen ons wel te vinden? Heeft de eigen bijdrage hier wellicht iets mee te maken? Hebben we überhaupt in beeld hoeveel mensen zorg hebben afgeslagen in verband met de eigen bijdrage of om andere redenen? We begrijpen heel goed dat we nog weinig data hebben omdat we pas sinds 1 januari 2015 de nieuwe wet uitvoeren. Maar college, blijf niet afwachten, onderneem zelf actie om het hoe en waarom duidelijk te krijgen. Wees toch vooral proactief.

 

Wetswijziging verbod alfahulpbemiddeling

Waar we ook aandacht voor vragen is de wetswijziging verbod alfahulpbemiddeling. Naar aanleiding van de Volkspetitie Red de Zorg zijn hier op 4 december 2015 door de FNV, samen met het kabinet, de VNG en CNV afspraken gemaakt over ‘een toekomst vaste langdurige zorg en ondersteuning’. Onderdeel van deze afspraken is een verbod op alfahulpen in de algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen in natura.

De inzet van alfahulpen is goedkoper omdat alfahulpen, ondanks het feit dat ze hetzelfde werk doen als medewerkers in loondienst, flink slechtere arbeidsvoorwaarden hebben en minder beschermd zijn. Ook voor de cliënt is de inzet van alfahulpen een risico, omdat de cliënt (vaak onbewust) verantwoordelijkheden van een werkgever krijgt. In de Wmo 2.6.5 is bepaald dat, om de kwaliteit en de continuïteit van zorg te bewaken de gemeente een inspanningsverplichting heeft om de relatie cliënt en medewerker (de ´koppels´) in stand te houden.

Om te voorkomen dat het verbod op het inzetten van alfahulp constructies er toe zou kunnen leiden dat kwetsbare cliënten hun vertrouwde medewerker verliezen en alfahulpen hun baan, dienen wij hiervoor een motie in.

 

Jongeren boven de 18 in de Wmo

Er is veel aandacht vanuit de landelijke overheid, maar ook binnen onze gemeente voor ouderen en gehandicapten. Deze aandacht vinden ook wij noodzakelijk en waardevol. Wij missen binnen onze gemeente echter een soortgelijke aandacht voor jongeren. We hebben een Wmo-raad, een seniorenraad, en een gehandicaptenplatform maar iets soortgelijks voor jongeren, dat lukt ons niet om van de grond te krijgen. Duidelijk is dat deze groep onvoldoende is vertegenwoordigd binnen onze gemeente. Daarom willen wij dat er gezocht wordt naar een oplossing voor dit probleem. Als voorbeeld het volgende: een jeugdige die nu ondersteuning krijgt vanuit de jeugdwet, valt vanaf zijn 18e jaar niet meer onder deze wet, maar gaat over naar de Wmo. Hier ligt dus een duidelijke taak voor de gemeente. Dit kan wat ons betreft door actief de Wmo-raad te helpen personen te werven die de belangen van deze jongeren behartigen. Door bijvoorbeeld een soort doorstroomconsulent in te stellen om de overgang tussen jeugdwet en Wmo te borgen. Graag horen wij van het college wat zij vinden van de door ons ingediende motie hierover.

 

Jeugdzorg

En dan de Jeugdzorg, de 2e van de 3D`s. Helemaal nieuw voor de gemeente, en dat is soms nog lastig gebleken.

Er is hard gewerkt om alles op orde te krijgen, maar ondanks dat veel zaken goed lopen blijkt ook dit weer een ‘werk aan de winkel’ onderwerp. We zien en horen dat de jeugdzorg vanuit de gemeente steeds beter opgepakt wordt. Voor daar waar het niet goed gaat, hebben we nu eindelijk een klachtenprocedure. Dat dit nu mogelijk is geworden stemt ons tevreden. Ook moeten wij als het gaat om de jeugdwet de ouders niet vergeten. Die hebben vaak heel wat te doorstaan voor er hulp komt. Soms hebben zij ook zelf hulp nodig. Daarin zijn de wijkteams super belangrijk.

 

De samenwerking tussen alle hulpverleners en belanghebbende moet beter, want dit drijft ouders soms tot wanhoop. Iedereen ‘bemoeit’ zich er mee, goed bedoeld weliswaar, maar de bedoeling van de wijkteams is 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur. Hier staan wij als partij volledig achter. Echter de praktijk blijkt anders te werken. Bijvoorbeeld door de privacy van belanghebbende veilig te stellen. Maar toch gemeente, neem ook hierin de regie! Dit moet beter gecoördineerd worden! Wat ons betreft is nu de tijd aangebroken om verder te optimaliseren.

 

Gelukkig vindt ons college dit ook belangrijk, maar dan nog is het een goede zaak om kritisch te blijven. Zeker nu blijkt dat jongeren met een achtergrond in de jeugdzorg, vaak na hun achttiende een groot beroep doen op de Wajong, bijstand en zorg. Het Centraal Planbureau zegt hierover dat gemeenten zich moeten realiseren dat als ze niks doen, deze groep later weer bij ze aanklopt voor een uitkering. Wanneer (ex-)jeugdzorgcliënten, ook na hun achttiende jaar, hulp krijgen van gemeenten, dan zijn de kosten op termijn lager. Gemeenten krijgen het advies om meer samen te werken met scholen, vooral in het speciaal onderwijs. Onze vraag aan het college is of er al een integraal plan van aanpak is om jongeren van deze doelgroep uit de bijstand te houden. Mocht dit niet zo zijn, wanneer denkt u dan met zo’n plan te kunnen komen?

 

Participatiewet

De laatste van de 3 D`s, maar zeker zo belangrijk als de andere 2 is de participatiewet. Ook dit is wat Progressief Halderberge betreft nog geen succesverhaal. We zijn op de goede weg, er wordt veel ingezet op het begeleiden naar werk van mensen met een hoge loonwaarde (80/100). Ook andere groepen hebben de aandacht. De mensen met de laagste loonwaarde, voornamelijk de groepen die voorheen naar de WVS zouden doorstromen, de wajongers, jongeren met een beperking en anderen zoals de statushouders komen er onder de nieuwe wet tot nog toe niet goed vanaf.

 

Er wordt nog te weinig gedaan om deze kwetsbare groepen aan een baan te helpen. Of om ze in een vorm van beschut werk/dagbesteding te plaatsen. Het banen quotum wordt dan ook bij lange na niet gehaald, ook niet in Halderberge. Precies de mensen waar de participatiewet voor bedoeld is, komen er het slechtst vanaf. Dit kan toch echt niet! We weten dat deze groepen de aandacht van het college hebben, maar aandacht alleen is niet voldoende. We moeten voorkomen dat we straks hele groepen met mensen op bijstandsniveau achter de spreekwoordelijk geraniums laten zitten, hier verwachten wij gerichte acties op. Het plaatsen van 7 nieuwe mensen bij onze gemeente uit deze doelgroep vinden wij een goede start, maar ook andere bedrijven en instellingen zijn aan zet met het plaatsten van mensen met de laagste loonwaarde.

 

Zoals recent duidelijk is geworden zullen de gemeenten verplicht worden om mensen met een beperking aan een beschutte werkplek te helpen omdat de afbouw van de sociale werkplaatsen sneller blijkt te gaan dan het opzetten van alternatieven.

De staatssecretaris stelt in een reactie dat gemeenten het aanbieden van beschut werk ‘veel steviger ter hand moeten nemen’. Zij geeft aan ‘dat het niet zo is dat de sociale werkplaatsen worden afgebouwd, maar dat ze moeten worden omgevormd tot sociale werkvoorzieningen van de 21e eeuw’. Tot nog toe blijken er veel te weinig aanvragen voor een ‘beschutte’ werkplek goedgekeurd te worden. Onze vraag aan het college hierover is “welke invloed Halderberge uit kan oefenen om er voor te zorgen dat er meer mensen door kunnen stromen naar beschutte werkplekken”.

 

Vluchtelingen

De vluchtelingen, dat was ‘het onderwerp’ van het afgelopen jaar! Wij zijn als Progressief Halderberge voorstander van de opvang van vluchtelingen. Wij vinden als partij oprecht dat mensen die moeten vluchten voor oorlog of geweld, omdat ze een ander geloof hebben, homoseksueel zijn, een andere huidskleur hebben of om andere redenen voor hun leven moeten vrezen, ‘geholpen moeten worden’.

 

Je mag van mening verschillen, uiteraard, maar wij vinden dat we uit medemenselijkheid de morele plicht hebben deze mensen te helpen. We zijn blij dat we in Halderberge in ieder geval iets gaan doen, door het opvangen van 80 tot 100 extra statushouders. Dat is de wens van de meerderheid van onze inwoners en dat respecteren we. We hopen echter ook dat de mensen die met ons van mening verschillen, zich realiseren dat onze partij een groep inwoners vertegenwoordigt die ook voorstander zijn van andere vormen van opvang.

Belangrijk vinden wij dat vluchtelingen met een verblijfstatus goed begeleid worden naar werk of een studie. Daarbij is het spreken van onze taal een eerste vereiste. Volgens de participatiewet zijn gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning van alle werkzoekenden, onder wie ook statushouders.

Kan het college aangeven of er al gewerkt wordt aan specifiek beleid voor vluchtelingen op dit gebied? Als dit niet zo is, wanneer denkt het college dan met beleid voor statushouders richting de raad te kunnen komen?

 

Subsidiebeleid

En dan als laatst maar niet het minst, het idee van 25% korting op het subsidiebudget van een zestal ‘professionele’ instellingen. Veel woorden zijn hier al over gesproken. Voor ons is dit idee een misser van de eerste orde. Inderdaad heeft de raad, via de zomernota 2015, gevraagd om vanaf 2018 te bezuinigen op ‘professionele’ instellingen. Hoe, dat zou verder uit gewerkt worden en als plan van aanpak aan de raad worden gepresenteerd. Om dit alsnog te bereiken dienen de fracties een gezamenlijke motie in voor herijking van het totale subsidiebeleid, waarbij ook burgerparticipatie een belangrijke rol moet krijgen.

Verder willen we de taakstellende bezuiniging van drie ton op de ‘professionele’ instellingen terug draaien en vervangen door een PM post. Om dit uit te voeren dienen wij een gezamenlijk amendement in.   

Wat Progressief Halderberge vooral betreurt is de wijze waarop de boodschap van de 25% korting is overgebracht aan een zestal instellingen. Deze heeft enkel maar gezorgd voor onnodige maatschappelijke onrust die, in onze ogen, voorkomen had kunnen worden.

 

Tot slot danken wij het college en de ambtelijke organisatie voor de samenwerking in het afgelopen jaar. Ook dank aan de griffie voor de zorgvuldige ondersteuning van de raad.