Weblog

'Omdat JIJ belangrijk bent'

Op 20 november jl. heeft de Algemene Ledenvergadering van Progressief Halderberge (PvdA, D66, GroenLinks) in Café Onder de Toren in Oud Gastel Frits Harteveld (foto links) gekozen tot lijsttrekker en Jan Zagers (foto rechts) tot lijstduwer voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.

 

De Algemene Ledenvergadering heeft het advies van de kandidaatstellingscommissie aan het bestuur en de leden van Progressief Halderberge (PvdA, D66, GroenLinks) over de positie van lijsttrekker en lijstduwer voor de gemeenteraadsverkiezing van 21 maart 2018 unaniem overgenomen.

 

Tevens is Leo Coret (foto midden) verkozen tot bestuursvoorzitter (ad interim).  

 

Lijsttrekker

De motivatie voor de keuze van Frits Harteveld tot lijsttrekker is goed onderbouwd en gemotiveerd. Na twee periodes als raadslid heeft Frits in de lopende raadsperiode (vanaf 2014) als wethouder voor Progressief Halderberge (PvdA, D66, GroenLinks) zitting genomen in het dagelijks bestuur van onze gemeente. Frits heeft in de gesprekken met de kandidaatstelingscommissie aangeven dat hij met veel energie en veel plezier zich weer als lijsttrekker voor de volgende verkiezingen wil inzetten voor de partij. Hij is nog steeds erg gemotiveerd om belangrijke punten uit het verkiezingsprogramma verder vorm te geven en te realiseren. Bij voorkeur als wethouder. In 2013 was de commissie al van oordeel dat Frits zeer geschikt was als lijsttrekker met name door zijn ervaring en deskundigheid op inhoudelijke dossiers, zijn vermogen om samen te werken, zijn betrokkenheid, zijn vermogen om naar mensen te luisteren en om mensen te binden. Naar de mening van de commissie zijn de kwalificaties voor de rol van lijsttrekker, door zijn ervaring als wethouder in de afgelopen periode alleen maar versterkt en verbeterd.

 

Lijstduwer

Als lijstduwer is Jan Zagers benoemd. Hij heeft aangegeven voor de komende gemeenteraadsverkiezing niet hoog op de lijst te willen staan en dat dit zijn laatste periode als raadslid is. Jan is tijdens de laatste verkiezingen opgevallen door het grote aantal voorkeurstemmen, maar hij wil nu plaats maken voor een nieuwe generatie. Jan heeft een rijke en lange geschiedenis in de politiek. Jan is in 1974 begonnen als lid van de gemeenteraad van Hoeven en heeft zich jarenlang ingezet voor de inwoners van eerst Hoeven en later Halderberge.

 

Jan heeft aangegeven zich wel graag te willen blijven inzetten voor Progressief Halderberge (PvdA, D66, GroenLinks) na de verkiezingen. In ieder geval wordt Jan cliëntenondersteuner van de KBO Halderberge.

 

Volledige lijst

De komende periode worden de overige kandidaten in volgorde op de lijst gezet. Het bestuur is ervan overtuigd dat de lijst van goede kwaliteit is, met vernieuwing door jonge mensen en een goede mix van man – vrouw is in combinatie met ervaring. De lijst is toekomstbestendig en biedt perspectief voor continuïteit.

 

In december wordt de volledige lijst bekend gemaakt. Evenals het verkiezingsprogramma met de titel: ‘Omdat JIJ belangrijk bent’.

Algemene Beschouwingen Kadernota 2017

Geacht college, collega-raadsleden en andere belangstellenden,

 

Donkere wolken op financieel gebied voorbij, we kunnen weer met vertrouwen verder.

Vandaag is een bijzondere dag in het politieke jaar. Een dag waarop we met elkaar debatteren over de toekomst van Halderberge. Een dag waarop iedere fractie duidelijk maakt wat hun drijfveren zijn bij het vormgeven van het jaar 2018. Voor ons ligt de kadernota, met de verkiezingen voor de boeg een document met kaders voor een spannend jaar.

 

Daar waar we de voorgaande jaren veelal beheersmatig gewerkt hebben om de financiële situatie onder controle te houden zijn we nu vooral bezig met de uitvoer van een aantal grote projecten. Als gemeente hebben we ervoor gezorgd dat er ruimte blijft in de financiën zodat er met de verandering in het Sociaal Domein niemand buiten de boot hoeft te vallen. Dit was en is nog steeds een proces vol onzekerheden. Het zijn megaklussen geweest die veel van het college en de organisatie hebben gevraagd en dat verdient wat ons betreft een dikke pluim. We mogen ons echter niet laten verleiden nu achterover te leunen want we zijn er nog lang niet en wij blijven het college ook het komend jaar kritisch volgen.

 

Duurzaam Halderberge

 

Aan de slag met wonen zonder aardgas

 

Progressief Halderberge heeft kennis genomen van al de goede initiatieven op het gebied van duurzaamheidsdoelstellingen die de afgelopen periode zijn gestart. Maar het kan altijd beter. Daarbij denken wij vooral aan onze afhankelijkheid van fossiele energie. Aardgas is ook in onze gemeente nog steeds de meest gebruikte brandstof. Dit terwijl toch bekend is dat (wereldwijd) de nu toegankelijke bronnen naar schatting over zestig jaar uitgeput zullen zijn. Nederland gaat stoppen met het koken en stoken op aardgas. Dit is een van de belangrijkste consequenties van het klimaatakkoord van Parijs.

 

College, wordt het daarom niet tijd dat ook Halderberge aan de slag moet in zowel bestaande woningen als nieuwbouw met als doel de komende decennia het aardgas te vervangen voor een duurzaam alternatief? Is het dan nog steeds niet duidelijk dat bouwen met gas gewoon kapitaalsvernietiging is[1]?

 

Welke rol denkt het college op zich te kunnen nemen om dit tij te keren tijdens de gesprekken met alle belanghebbende partijen?

Door bundeling van krachten kunnen, via schaalgrootte, kostenreducties plaatsvinden zodat alternatieven voor aardgas steeds goedkoper worden. Sowieso lijkt het onze fractie een goede actie om als Halderberge het manifest “Aan de slag met wonen zonder aardgas” te ondertekenen. Wij dienen hier samen met de VDG een motie over in en zijn benieuwd naar de reactie van de andere fracties.

 

Investeren in zonnepanelen

 

Tijdens de bespreking van de jaarstukken heeft Progressief Halderberge al laten weten het een goed plan te vinden dat er zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis geplaatst gaan worden. Wel vinden wij, met meerdere partijen, dat de gemeente verder moet gaan dan enkel het dak ter beschikking te stellen. De gemeente moet ook het goede voorbeeld geven door te willen investeren in dit project. Daarnaast is, met het huidige rendement, een investering in zonnepanelen ook nog eens winstgevend te noemen. Met zonnepanelen wordt meer rendement gemaakt dan met (spaar)geld op de bank en uiteraard dalen ook nog eens direct de maandlasten voor energie. Dat moet de wethouder van financiën toch als muziek in de oren klinken. Duidelijk is dat Progressief Halderberge meer ziet in het idee om de opbrengst voor onszelf te gebruiken en voor onze inwoners te investeren in de nieuwe initiatieven op het gebied van zonneweiden of zonneboerderijen. Wij dienen hier, samen met de WOS en de VVD, een motie over in.

 

Ruimte voor experimenten in de Participatiewet

Op het gebied van garantiebanen zijn ook pluspunten te melden, denk hierbij aan de nominatie voor de Participatieprijs. Maar hier wil Progressief Halderberge vooral meer door buiten de gebaande paden te treden. Gemeenten kunnen, op basis van het Tijdelijk besluit experimenten Participatiewet, een schriftelijk verzoek indienen bij de minister om aangewezen te worden als een gemeente die mag experimenteren. Halderberge zou er voor kunnen kiezen om bijvoorbeeld een proef te nemen met enkele bepalingen. Door minder verplichtingen en sancties op te leggen blijft het dan toch mogelijk dat de doelgroep in aanmerking blijft komen voor een bijstandsuitkering. Uit ervaring blijkt dat verantwoordelijkheid en meer grip op de eigen situatie mensen juist stimuleren en motiveren. Vanuit die gedachten zijn er al gemeenten die de proef op de som nemen met een effectievere toepassing van de Participatiewet.

 

Een maatschappelijk initiatief voor een basisinkomen vormde in Tilburg het uitgangspunt voor de proef. Elementen hieruit zijn gebruikt, waardoor het idee voor het vertrouwensexperiment is ontstaan. Stapsgewijs zal voor iedereen die langer dan één jaar in de bijstand zit gedurende vijf jaar de sollicitatie- en inlichtingenplicht vervallen. Bijstandsgerechtigden mogen tot het dubbele van het minimumloon bijverdienen zonder dat ze gekort worden op de uitkering. En werkgevers kunnen mensen uit de doelgroep in dienst nemen voor een onbepaald aantal uren per week tegen een lager loon dan het minimumloon, mits het gaat om additionele arbeid of werk met een leerelement. De staatssecretaris heeft aangegeven te willen kijken naar wat beter werkt, mensen achter de broek zitten of juist meer vertrouwen geven[2]. In een motie vragen wij het college de gevolgen van een aantal opties voor een experiment voor de begrotingsvergadering aan de raad voor te leggen. Wij horen graag van de andere partijen hoe zij hierover denken.

 

Armoede onder kinderen

Zoals bekend heeft onze fractie aan het begin van dit jaar een motie over het extra budget voor bestrijding van armoede onder kinderen ingetrokken na de toezegging van de wethouder dat het college het extra geld ook daadwerkelijk wilde inzetten voor de beoogde doelgroep. Progressief Halderberge is dan ook teleurgesteld over de zinssnede op blz. 28 van de zomernota dat “de uitgaven voor armoedebestrijding onder kinderen voorlopig voor een gelijk bedrag opgeplust gaat worden”. Onze pijn zit hem vooral is het woordje “voorlopig”! Daarom dient onze fractie een motie in om, voor de periode dat de gemeente extra geld ontvangt, dit budget ook echt in te zetten voor het doel waarvoor het bestemd is.

 

Afschaffen inkomensafhankelijke bijdrage

Ook Progressief Halderberge heeft genoeg van al dat gedoe rond de inkomensafhankelijke eigen bijdrage van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Wij willen verder gaan dan alleen het afschaffen van de eigen bijdrage voor de dagbesteding. Veel gemeenten hebben er al voor gekozen om de eigen bijdrage af te schaffen of enkel te kiezen voor de vaste eigen bijdrage. Sinds kort staat ook de staatssecretaris achter deze keuze. Als tussenstap zou Halderberge er voor kunnen kiezen om alleen een vaste eigen bijdrage te vragen. Een bijdrage die wettelijk maximaal € 17,50 per vier weken bedraagt. ”Dit is eenvoudiger en makkelijker te begrijpen”, vertelt een Wmo-beleidsmedewerker van Leerdam. “Gegoochel met inkomensgrenzen en marginale tarieven blijft lastig te doorzien voor buitenstaanders”[3]! Graag een reactie van de andere fracties op onze motie hierover.

 

Wonen en de sociale huurwoningmarkt

Tot 2050 verwacht men in Brabant een toename van 130.000 huishoudens. In het bijzonder één persoonshuishoudens. Elk jaar zijn er 10.000 nieuwe woningen nodig (huidige werkelijkheid 7000).

 

Huisvesting statushouder, arbeidsmigranten en andere nieuwkomers

 

Begin 2017 heeft de raad een informatiebijeenkomst gehad over onder andere de kwaliteit van de woningvoorraad en de prestatieafspraken tussen Woonkwartier en de gemeente. Er is gesproken over het integraal beleidskader voor de huisvesting van arbeidsmigranten en de mogelijkheden voor flexibele woonvormen voor de huisvesting van zowel statushouders, arbeidsmigranten en andere nieuwkomers op de woningmarkt die snel en soms tijdelijk woonruimte nodig hebben. Denk hierbij ook eens aan jong volwassenen en mensen die uit de zorginstellingen komen.

College, aan het begin van dit jaar is gezegd dat de mogelijkheden voor flexibele woonvormen voor de huisvesting van eerder genoemde doelgroepen de komende tijd verder inzichtelijk gemaakt zou gaan worden. Graag horen wij van u of hierover al meer duidelijkheid is. Het kan toch niet zo zijn dat de oplossing voor een deel enkel gevonden is in het plaatsen van honderden arbeidsmigranten op Villapark Panjevaart. Wanneer denkt u sowieso aan het al dan niet legaliseren van deze praktijk toe te komen?

 

Vergroten beschikbaarheid sociale huurwoningvoorraad

 

Ondanks de gemaakte afspraken met de corporatie hierover is er in 2016 geen nieuw beleid ontwikkeld om de doorstroming in de sociale huurwoningvoorraad te stimuleren. Gezegd is dat door de nieuwe huurregels uit de Woningwet er al een doelgerichte toewijzing plaats vindt. Een wet die voorschrijft dat ontvangers van een huurtoeslag in een relatief goedkope sociale huurwoning moeten worden geplaatst. Daarnaast bleek dat doorstroming lastig te stimuleren is. Dit onderwerp zou terug komen in de nieuwe prestatieafspraken. Graag horen wij meer over de stand van zaken op dit gebied.

 

Zoals al eerder door Progressief Halderberge aangegeven, hebben wij twijfels bij de stellingname van de corporatie dat er een afnemende behoefte zou zijn aan sociale huurwoningen. Wat onze fractie betreft is er juist sprake van een toenemende behoefte aan dit soort woningen.

Naast al eerder genoemde doelgroepen zijn er ook nog de ouderen die zoeken naar een huurwoning met een huur van maximaal € 592,55 zodat ze in aanmerking kunnen komen voor een huurtoeslag. En juist aan deze woningen blijkt een groot tekort te zijn!

Ook de gemeente heeft hier in onze ogen een taak. “Langer zelfstandig leven” dat roepen we wel, maar maak dit dan ook mogelijk. Of hebben wij in Halderberge geen tekort aan ouderenwoningen met huursubsidie? Wees creatief, denk buiten de kaders en leer van experimenten om verschillende groepen woningzoekenden samen te brengen en samen vorm te laten geven aan hun woonomgeving. Als eveneens vernieuwend concept zou gedacht kunnen worden aan het bouwen van bijvoorbeeld “Tiny Houses” die snel en goedkoop te bouwen zijn. Klein wonen heeft de toekomst wordt gezegd! Hoe denkt het college hierover?

 

Seniorenwoningen

 

De provincie maakt voor ouderen onderscheid in beschermd (in instelling), beschut (oude verzorgingshuizen) en zelfstandig wonen. Bij zelfstandig wonen denkt men aan geclusterd, aangepast en wonen met 0 treden[4].

Niet alleen tijdens het KBO congres maar ook op andere wijze is via de media duidelijk geworden dat er een groot tekort is aan seniorenwoningen met huurprijzen tussen de 750 en 1000 euro per maand waardoor de middeninkomens tussen wal en schip vallen. Daarnaast worden er ook specifieke vormen van samenwonen gemist waar sprake is van gemeenschappelijke voorzieningen, zoals in de vroegere verzorgingshuizen.

College, is er in Halderberge ook sprake van een tekort aan huurwoningen in het middensegment en zijn er al gedachten over alternatieven voor de vroegere verzorgingshuizen, zoals woongroepen? Als dit zo is, valt hier dan ook al iets meer over te vertellen?

 

Verzorgde woonomgeving

 

Halderberge gaat er prat op een groene gemeente te zijn. Maar een gedeelte van het jaar is er vaak sprake van groen waar we minder gelukkig mee zijn. Het vele onkruid blijkt steeds weer een bron van ergernis voor onze inwoners. Hier is door onze fractie tijdens de commissievergadering al uitgebreid aandacht aan besteed. Met een extra investering van één ton kan het er al veel beter uit gaan zien in onze gemeente, aldus de wethouder. Om dit doel te bereiken hebben zowel de VVD als het CDA amendementen aangekondigd. Als deze in ons straatje passen zullen wij ze graag ondersteunen.

 

Stimuleren extra toerisme

Progressief Halderberge zou graag zien dat er meer toeristen genieten van alles wat onze gemeente te bieden heeft. Dit willen wij door geen toeristenbelasting te heffen voor kinderen tot 13 jaar. Door deze maatregel hopen wij te stimuleren dat gezinnen sneller kiezen voor een vakantie in Halderberge. Met deze extra overnachtingen van gezinnen met kinderen, verwachten we het verlies aan inkomsten te kunnen compenseren. Daarom denken wij aan het opstarten van een pilot met de toeristische sector, om vervolgens na twee seizoenen te evalueren of het beoogde doel ook daadwerkelijk behaald is. Graag een reactie van de andere partijen op onze motie hierover.

 

Tot slot danken wij de griffie voor de zorgvuldige ondersteuning en de plezierige samenwerking.

 

[1] NU.nl, 27 juni 2017.  

[2] VNG magazine, 27 januari 2017, “Thema Participatie & Integratie”.  

[3] Binnenlands Bestuur, 16 juni, “Van Rijn steunt afschaffen inkomensafhankelijke bijdrage”.  

[4] KBO congres seniorenhuisvesting, 8 juni 2017.   

Coalitiepartijen zijn tevreden over gerealiseerde doelen

HALDERBERGE – Na de roerige periode van voor 2014 is de Halderbergse politiek in rustiger vaarwater terecht gekomen. Reden voor de coalitiepartijen Lokaal Halderberge, CDA, Progressief Halderberge en WOS om eens gezamenlijk naar buiten te treden om tussentijds de balans op te maken van drie jaar besluitvorming. Op het gebied van wonen, leefbaarheid, bestuurlijke kracht en samenwerking binnen de raad heerst er tevredenheid bij de coalitie. Inwoners meer betrekken bij de politiek is nu de grootste uitdaging.

 

Lees het hele artikel: Halderbergse Bode

Progressief Halderberge (PvdA, D66, GroenLinks) bezoekt samen met burgemeester Jobke Vonk zorgboerderij de Meeshoeve, Oud Gastel in het kader van haar kennismaking met onze mooie gemeente. 

 

Als partij vinden we het belangrijk dat onze nieuwe burgemeester kennismaakt met de Meeshoeve, omdat deze zich vooral richt op de opvang van kwetsbaren in onze samenleving. De doelgroepen zijn:

Mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking;

Ouderen met geheugenproblemen;

Mensen met Parkinson of CVA(herseninfarct).

 

We hebben een boeiende rondleiding gehad op de zorgboerderij door de zeer bevlogen en bewogen familie Antens, de beheerders van de Meeshoeve.

 

Als gemeente mogen we trots zijn op zorgboerderij de Meeshoeve vanwege haar unieke formule en plaats in het zorgsysteem.

 

Voor meer informatie: zie http://www.meeshoeve.nl/

 

Bestuur, fractie en wethouder van Progressief Halderberge (PvdA, D66, GroenLinks).

Motie kinderarmoede

Donderdag 9 februari 2017 om 19.30 uur

Hieronder ga ik in op de motie over de extra middelen voor bestrijding van kinderarmoede, die door de fractie van Progressief Halderberge is ingebracht tijdens de laatste raadsvergadering.

 

Ruim 400.000 kinderen

Een groot aantal kinderen wordt dagelijks geconfronteerd met armoede. Zij kunnen niet meedoen doordat materiele zaken en middelen ontbreken. Dit is geheel in strijd met de gedachte van de inclusieve samenleving. Mee kunnen doen en het hebben van kansen is een recht van ieder kind, ongeacht afkomst en achtergrond. De cijfers liegen er niet om: één op de negen groeit op in armoede. In absolute cijfers gaat het om 421.000 kinderen in 2016, tegen 384.000 in 2013. 

 

€ 113.000 extra

Daarom heeft het kabinet besloten om vanaf 2017 jaarlijks structureel 85 miljoen euro voor gemeenten beschikbaar te stellen, geld dat specifiek bedoeld is voor armoedebestrijding onder kinderen.Elk kind moet kunnen sporten, de verjaardag vieren, gezond eten en mee kunnen gaan op schoolreisje. Er zijn al tal van initiatieven in het land, ook in Halderberge, die zich inzetten tegen armoede onder kinderen. In december heeft het Rijk bekend gemaakt dat Halderberge in 2017 € 113.000 ontvangt. Deze middelen moeten ingezet worden bovenop het al bestaande beleid.

 

Motie ingetrokken

Omdat de wethouder tijdens de vergadering heeft aangegeven dat er al een plan van aanpak in de maak is en de leden van de raad dit plan voor 23 maart (eerstvolgende raadsvergadering) in kunnen zien heeft onze fractie de motie ingetrokken.

Mocht u de motie toch willen bekijken, deze is te vinden onder het kopje mediatheek.   

 

Wilt u de band afluisteren ga dan naar http://halderberge.raadsinformatie.nl

 

Toos Verschuur

Iedereen doet mee

De participatiesamenleving

De term participatiesamenleving kwam in 2013 niet uit de lucht vallen. Al in 1991 sprak PvdA-leider Wim Kok het PvdA-congres toe met de woorden: "Wij zitten nu in een overgangsfase: van een verzorgingsstaat naar een werkzame, naar een participatiesamenleving". Premier Balkenende noemde het in 2005 en in 2013 lanceerde het kabinet Rutte de participatiesamenleving dus opnieuw via de troonrede. Daarmee is de term al bijna 25 jaar oud. Maar bestaat de participatiesamenleving al niet veel langer, zonder het zo te benoemen? Onze voorouders waren toch ook gewend om voor elkaar te zorgen, in gezins- en familieverband, binnen de gemeenschap en op het niveau van de samenleving? Kijk maar naar organisaties als het Rode Kruis, sinds 1864 actief als vereniging van vrijwillige hulpverleners. Of de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij, in 1824 opgericht door verontruste burgers nadat veel mensen waren verdronken in zee. Ook dan al gaat het om burgers die vrijwillig de verantwoordelijkheid nemen om hulp te bieden of levens te redden. De participatiesamenleving is dus echt niet van vandaag of gisteren.

(Movisie, 15 december 2015)

 

Iedereen doet mee

In een participatiesamenleving doet iedereen mee. Dit motto heeft wel een dubbele betekenis. Op de eerste plaats zal Progressief Halderberge zich in blijven zetten voor inwoners die beginnen met een achterstand. Dat is de eerste en voornaamste doelstelling van een progressieve partij. ‘Iedereen doet mee’ heeft nog een tweede betekenis. In een krimpende samenleving met minder middelen en minder werkende mensen wordt verwacht dat betrokken burgers zich inzetten voor de samenleving. Thuiszitten is geen optie. Iedereen doet mee: vrijwillig, betaald of in opleiding. Zorg zal er echter altijd moeten blijven voor kwetsbare groepen die op grote afstand van de arbeidsmarkt staan zodat ze niet tussen wal en schip vallen. Wij zijn daarom voor behoud van beschermde werkplekken en óók voor begeleiding van de nieuwe instroom. Een arbeidshandicap mag nooit een reden zijn om iemand op te geven: voor iedereen is het goed om actief mee te draaien in de samenleving.

 

Zelf, maar niet alleen

Progressief Halderberge vindt dat niemand langs de zijlijn moet komen te staan in onze gemeente. Wij zijn voor een actieve gemeente die haar burgers onder­steunt vanuit de gedachte “zelf, maar niet alleen”. Wij willen in onze gemeente blijven werken aan een solidaire samenleving waar iedereen een fatsoenlijk bestaan heeft en de mogelijkheid heeft om vooruit te komen en iets van zijn of haar leven te maken. Dat geldt eerst en vooral voor kinderen. Hierbij sluiten we niemand uit en dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten. Wij leggen ons niet neer bij armoede en onrecht. Voorop staat dat de mensen die kunnen werken zich inzetten om tot (passend) werk te komen. Waar kan moeten burgers zelf ondersteuning organiseren, waar dit minder goed lukt moet de overheid een steuntje in de rug geven. Elke inwoner, elke kern, elke instelling, elk bedrijf, elke vereniging en elk burgerinitiatief doet ertoe. Dat is de visie van de onze fractie. Voor ons ligt de grootste uitdaging de komende jaren om er voor te zorgen dat Halderberge een gemeente blijft waarin solidariteit, gebruik van eigen kracht en ‘iedereen doet mee’ zichtbaar en voelbaar zal zijn

 

Toos Verschuur, raadslid Progressief Halderberge