Weblog

Progressief Halderberge: ‘al vijftien jaar samenwerking’

Progressief Halderberge:  ‘al vijftien jaar samenwerking’

Rond de eeuwwisseling hebben leden en besturen van de lokale afdelingen van de PvdA en D66 in Halderberge besloten te onderzoeken of een samenvoeging van deze lokale afdelingen een meerwaarde zou hebben voor de lokale belangenbehartiging voor de inwoners van Halderberge. Dit onderzoek resulteerde op 26 september 2001 tot de oprichting van Progressief Halderberge.

 

In maart 2005 heeft ook GroenLinks zich hierbij aangesloten. Progressief Halderberge bestond toen en nog steeds uit drie vooruitstrevende partijen: PvdA, D66, en GroenLinks. Naast Progressief Halderberge zijn de eigen lokale organisaties gewoon blijven bestaan, de een wat actiever dan de ander. Daarnaast heeft Progressief Halderberge ook leden die geen lid zijn van een van de landelijke politieke partijen, maar die wel het progressieve gedachtegoed van de partij ondersteunen.

 

Het doel van de samenwerking van Progressief Halderberge in de gemeentelijke politiek was en is een progressief, dus vooruitstrevend beleid  en  sociaal beleid te voeren voor de inwoners van Halderberge. Onze slogan is niet voor niks: progressief van gedachte, sociaal van gevoel.

 

De samenwerking kende in de afgelopen vijftien jaar haar ups en downs. Maar de ups zijn veel sterker gebleken. De samenwerking bestaat nu dan ook al vijftien jaar. De huidige fractie bestaat uit drie leden en Progressief Halderberge  is vertegenwoordigd in het gemeentebestuur.

 

Terugkijkend op de afgelopen vijftien jaar is het opmerkelijk dat van veel beleidsonderdelen de verschillende achterbannen een gezamenlijke visie en mening hadden en nog steeds hebben. Er was en is geen sprake van bloedgroepen in deze partij. Dat versterkte de samenwerking in Progressief Halderberge. De enkele keer dat er sprake was van een verschillende mening werd door overleg, elkaar de ruimte gegeven om tot een gezamenlijk standpunt te komen. Door het onderlinge respect en vertrouwen blijkt dat deze samenwerking vruchtbaar is gebleken. De betrokken afdelingen blijven daarom deze samenwerking continueren.

 

Maar net als bij iedere andere politieke partij is vernieuwing en doorstroming binnen de bestuurlijke en vertegenwoordigde kaders noodzakelijk. Progressief Halderberge zoekt dan ook geïnteresseerde inwoners uit Halderberge om mee te doen en mee te praten over belangrijke onderwerpen voor de inwoners van onze mooie gemeente. Aanmelden kan bij het secretariaat via de website www.progressiefhalderberge.nl

 

26 september 2016

 

Namens het bestuur van Progressief Halderberge (PvdA, D66, GroenLinks), 

Gabriël van der Heijde en Frits Harteveld

Algemene Beschouwingen Kadernota 2016

Algemene Beschouwingen Kadernota 2016

Geacht college, collega raadsleden en andere belangstellenden,

 

Ruim 2 jaar zijn we onderweg tijdens deze zittingsperiode. Een periode waarin grote veranderingen gaande zijn. Daarom wil Progressief Halderberge tijdens deze algemene beschouwingen even terugkijken, maar toch vooral vooruit kijken. Sommige onderwerpen hebben onze bijzondere aandacht vanwege onze sociale progressieve grondslag. Zoals de 3 decentralisaties maar ook de vluchtelingen en het subsidie beleid. Ook andere onderwerpen verdienen onze aandacht, maar ja, ik heb maar zo’n 10 minuten!

 

De 3 decentralisaties

De afgelopen periode zaten we midden in de transities van de 3 decentralisaties. Voor Progressief Halderberge zeer belangrijk! We zijn in het hele proces kritisch geweest, maar hebben ook vertrouwen uitgesproken richting het college.

Nadat we anderhalf jaar onderweg zijn, kunnen we zeggen dat veel zaken goed lopen, echter zijn er ook ‘barstjes’ zichtbaar geworden.

 

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Neem je de Wmo, dan blijkt het ‘schoon en leefbaar huis’ beleid niet goed te werken voor onze burgers. Volgens de hoogste bestuursrechter heeft onze gemeente de zorgaanbieders te veel ruimte gegeven bij het vaststellen van de benodigde huishoudelijke hulp. Een aanbieder van diensten kan geen objectief onderzoek, zoals bedoeld in de Wmo, uitvoeren vanwege belangenverstrengeling met het bieden van diezelfde dienst.

 

Onze burgers hebben recht op een objectief onderzoek, dit moet altijd onderdeel zijn van gemeentelijk beleid. Op zijn minst moet duidelijk worden welk niveau van ‘schoon’ voor een huishouden verantwoord is, welke activiteiten daarvoor nodig zijn, hoeveel tijd dat kost en hoe vaak dit gedaan moet worden om te kunnen spreken van een schone en leefbare woning of van schone en draagbare kleding.

 

Daarbij komt ook nog de oproep van de staatssecretaris in zijn brief van 6 juni jl. Hierin roept hij het college op, haar verantwoordelijkheid te nemen en binnen onze gemeente op de kortst mogelijke termijn te bezien of de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep aanleiding zijn om onze verordening, beleid(regels) en de uitvoering aan te passen en daarmee de wet na te leven. Om binnen onze gemeente op de kortst mogelijke termijn te bezien of de uitspraken van de hoogste bestuursrechter aanleiding geven een en ander aan te passen dienen wij daarom een motie in.

 

Over het algemeen horen wij steeds weer van het college dat de zorg goed loopt. Wat wij ons dan wel afvragen is hoe het kan dat we zoveel Wmo-geldenoverhouden. Zijn we te streng geweest? Weet iedereen ons wel te vinden? Heeft de eigen bijdrage hier wellicht iets mee te maken? Hebben we überhaupt in beeld hoeveel mensen zorg hebben afgeslagen in verband met de eigen bijdrage of om andere redenen? We begrijpen heel goed dat we nog weinig data hebben omdat we pas sinds 1 januari 2015 de nieuwe wet uitvoeren. Maar college, blijf niet afwachten, onderneem zelf actie om het hoe en waarom duidelijk te krijgen. Wees toch vooral proactief.

 

Wetswijziging verbod alfahulpbemiddeling

Waar we ook aandacht voor vragen is de wetswijziging verbod alfahulpbemiddeling. Naar aanleiding van de Volkspetitie Red de Zorg zijn hier op 4 december 2015 door de FNV, samen met het kabinet, de VNG en CNV afspraken gemaakt over ‘een toekomst vaste langdurige zorg en ondersteuning’. Onderdeel van deze afspraken is een verbod op alfahulpen in de algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen in natura.

De inzet van alfahulpen is goedkoper omdat alfahulpen, ondanks het feit dat ze hetzelfde werk doen als medewerkers in loondienst, flink slechtere arbeidsvoorwaarden hebben en minder beschermd zijn. Ook voor de cliënt is de inzet van alfahulpen een risico, omdat de cliënt (vaak onbewust) verantwoordelijkheden van een werkgever krijgt. In de Wmo 2.6.5 is bepaald dat, om de kwaliteit en de continuïteit van zorg te bewaken de gemeente een inspanningsverplichting heeft om de relatie cliënt en medewerker (de ´koppels´) in stand te houden.

Om te voorkomen dat het verbod op het inzetten van alfahulp constructies er toe zou kunnen leiden dat kwetsbare cliënten hun vertrouwde medewerker verliezen en alfahulpen hun baan, dienen wij hiervoor een motie in.

 

Jongeren boven de 18 in de Wmo

Er is veel aandacht vanuit de landelijke overheid, maar ook binnen onze gemeente voor ouderen en gehandicapten. Deze aandacht vinden ook wij noodzakelijk en waardevol. Wij missen binnen onze gemeente echter een soortgelijke aandacht voor jongeren. We hebben een Wmo-raad, een seniorenraad, en een gehandicaptenplatform maar iets soortgelijks voor jongeren, dat lukt ons niet om van de grond te krijgen. Duidelijk is dat deze groep onvoldoende is vertegenwoordigd binnen onze gemeente. Daarom willen wij dat er gezocht wordt naar een oplossing voor dit probleem. Als voorbeeld het volgende: een jeugdige die nu ondersteuning krijgt vanuit de jeugdwet, valt vanaf zijn 18e jaar niet meer onder deze wet, maar gaat over naar de Wmo. Hier ligt dus een duidelijke taak voor de gemeente. Dit kan wat ons betreft door actief de Wmo-raad te helpen personen te werven die de belangen van deze jongeren behartigen. Door bijvoorbeeld een soort doorstroomconsulent in te stellen om de overgang tussen jeugdwet en Wmo te borgen. Graag horen wij van het college wat zij vinden van de door ons ingediende motie hierover.

 

Jeugdzorg

En dan de Jeugdzorg, de 2e van de 3D`s. Helemaal nieuw voor de gemeente, en dat is soms nog lastig gebleken.

Er is hard gewerkt om alles op orde te krijgen, maar ondanks dat veel zaken goed lopen blijkt ook dit weer een ‘werk aan de winkel’ onderwerp. We zien en horen dat de jeugdzorg vanuit de gemeente steeds beter opgepakt wordt. Voor daar waar het niet goed gaat, hebben we nu eindelijk een klachtenprocedure. Dat dit nu mogelijk is geworden stemt ons tevreden. Ook moeten wij als het gaat om de jeugdwet de ouders niet vergeten. Die hebben vaak heel wat te doorstaan voor er hulp komt. Soms hebben zij ook zelf hulp nodig. Daarin zijn de wijkteams super belangrijk.

 

De samenwerking tussen alle hulpverleners en belanghebbende moet beter, want dit drijft ouders soms tot wanhoop. Iedereen ‘bemoeit’ zich er mee, goed bedoeld weliswaar, maar de bedoeling van de wijkteams is 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur. Hier staan wij als partij volledig achter. Echter de praktijk blijkt anders te werken. Bijvoorbeeld door de privacy van belanghebbende veilig te stellen. Maar toch gemeente, neem ook hierin de regie! Dit moet beter gecoördineerd worden! Wat ons betreft is nu de tijd aangebroken om verder te optimaliseren.

 

Gelukkig vindt ons college dit ook belangrijk, maar dan nog is het een goede zaak om kritisch te blijven. Zeker nu blijkt dat jongeren met een achtergrond in de jeugdzorg, vaak na hun achttiende een groot beroep doen op de Wajong, bijstand en zorg. Het Centraal Planbureau zegt hierover dat gemeenten zich moeten realiseren dat als ze niks doen, deze groep later weer bij ze aanklopt voor een uitkering. Wanneer (ex-)jeugdzorgcliënten, ook na hun achttiende jaar, hulp krijgen van gemeenten, dan zijn de kosten op termijn lager. Gemeenten krijgen het advies om meer samen te werken met scholen, vooral in het speciaal onderwijs. Onze vraag aan het college is of er al een integraal plan van aanpak is om jongeren van deze doelgroep uit de bijstand te houden. Mocht dit niet zo zijn, wanneer denkt u dan met zo’n plan te kunnen komen?

 

Participatiewet

De laatste van de 3 D`s, maar zeker zo belangrijk als de andere 2 is de participatiewet. Ook dit is wat Progressief Halderberge betreft nog geen succesverhaal. We zijn op de goede weg, er wordt veel ingezet op het begeleiden naar werk van mensen met een hoge loonwaarde (80/100). Ook andere groepen hebben de aandacht. De mensen met de laagste loonwaarde, voornamelijk de groepen die voorheen naar de WVS zouden doorstromen, de wajongers, jongeren met een beperking en anderen zoals de statushouders komen er onder de nieuwe wet tot nog toe niet goed vanaf.

 

Er wordt nog te weinig gedaan om deze kwetsbare groepen aan een baan te helpen. Of om ze in een vorm van beschut werk/dagbesteding te plaatsen. Het banen quotum wordt dan ook bij lange na niet gehaald, ook niet in Halderberge. Precies de mensen waar de participatiewet voor bedoeld is, komen er het slechtst vanaf. Dit kan toch echt niet! We weten dat deze groepen de aandacht van het college hebben, maar aandacht alleen is niet voldoende. We moeten voorkomen dat we straks hele groepen met mensen op bijstandsniveau achter de spreekwoordelijk geraniums laten zitten, hier verwachten wij gerichte acties op. Het plaatsen van 7 nieuwe mensen bij onze gemeente uit deze doelgroep vinden wij een goede start, maar ook andere bedrijven en instellingen zijn aan zet met het plaatsten van mensen met de laagste loonwaarde.

 

Zoals recent duidelijk is geworden zullen de gemeenten verplicht worden om mensen met een beperking aan een beschutte werkplek te helpen omdat de afbouw van de sociale werkplaatsen sneller blijkt te gaan dan het opzetten van alternatieven.

De staatssecretaris stelt in een reactie dat gemeenten het aanbieden van beschut werk ‘veel steviger ter hand moeten nemen’. Zij geeft aan ‘dat het niet zo is dat de sociale werkplaatsen worden afgebouwd, maar dat ze moeten worden omgevormd tot sociale werkvoorzieningen van de 21e eeuw’. Tot nog toe blijken er veel te weinig aanvragen voor een ‘beschutte’ werkplek goedgekeurd te worden. Onze vraag aan het college hierover is “welke invloed Halderberge uit kan oefenen om er voor te zorgen dat er meer mensen door kunnen stromen naar beschutte werkplekken”.

 

Vluchtelingen

De vluchtelingen, dat was ‘het onderwerp’ van het afgelopen jaar! Wij zijn als Progressief Halderberge voorstander van de opvang van vluchtelingen. Wij vinden als partij oprecht dat mensen die moeten vluchten voor oorlog of geweld, omdat ze een ander geloof hebben, homoseksueel zijn, een andere huidskleur hebben of om andere redenen voor hun leven moeten vrezen, ‘geholpen moeten worden’.

 

Je mag van mening verschillen, uiteraard, maar wij vinden dat we uit medemenselijkheid de morele plicht hebben deze mensen te helpen. We zijn blij dat we in Halderberge in ieder geval iets gaan doen, door het opvangen van 80 tot 100 extra statushouders. Dat is de wens van de meerderheid van onze inwoners en dat respecteren we. We hopen echter ook dat de mensen die met ons van mening verschillen, zich realiseren dat onze partij een groep inwoners vertegenwoordigt die ook voorstander zijn van andere vormen van opvang.

Belangrijk vinden wij dat vluchtelingen met een verblijfstatus goed begeleid worden naar werk of een studie. Daarbij is het spreken van onze taal een eerste vereiste. Volgens de participatiewet zijn gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning van alle werkzoekenden, onder wie ook statushouders.

Kan het college aangeven of er al gewerkt wordt aan specifiek beleid voor vluchtelingen op dit gebied? Als dit niet zo is, wanneer denkt het college dan met beleid voor statushouders richting de raad te kunnen komen?

 

Subsidiebeleid

En dan als laatst maar niet het minst, het idee van 25% korting op het subsidiebudget van een zestal ‘professionele’ instellingen. Veel woorden zijn hier al over gesproken. Voor ons is dit idee een misser van de eerste orde. Inderdaad heeft de raad, via de zomernota 2015, gevraagd om vanaf 2018 te bezuinigen op ‘professionele’ instellingen. Hoe, dat zou verder uit gewerkt worden en als plan van aanpak aan de raad worden gepresenteerd. Om dit alsnog te bereiken dienen de fracties een gezamenlijke motie in voor herijking van het totale subsidiebeleid, waarbij ook burgerparticipatie een belangrijke rol moet krijgen.

Verder willen we de taakstellende bezuiniging van drie ton op de ‘professionele’ instellingen terug draaien en vervangen door een PM post. Om dit uit te voeren dienen wij een gezamenlijk amendement in.   

Wat Progressief Halderberge vooral betreurt is de wijze waarop de boodschap van de 25% korting is overgebracht aan een zestal instellingen. Deze heeft enkel maar gezorgd voor onnodige maatschappelijke onrust die, in onze ogen, voorkomen had kunnen worden.

 

Tot slot danken wij het college en de ambtelijke organisatie voor de samenwerking in het afgelopen jaar. Ook dank aan de griffie voor de zorgvuldige ondersteuning van de raad.

Resultaten enquête en rondetafelgesprekken opvang vluchtelingen

 

De resultaten enquête en rondetafelgesprekken opvang vluchtelingen Halderberge zijn te vinden op de website van Gemeente Halderberge.

Het centrumplan Bosschenhoofd is niet geworden zoals eerder afgesproken is!

Op 4 februari 2016 heeft de gemeenteraad de 3e fase van Bestemmingsplan  Bosschenhoofd vastgesteld.

 

Onze raadsfractie heeft zowel in de commissievergadering als in de raadsvergadering hier nogal kritische kanttekeningen bij geplaatst.

 

Dit bestemmingsplan loopt al geruime tijd. Ongeveer 10 jaar geleden, en nog enkele malen nadien, kregen de inwoners van Bosschenhoofd tijdens informatieavonden van gemeente en woningcorporatie Bernardus Wonen de eerste plannen gepresenteerd. Iedereen was toen erg enthousiast en tevreden met wat er in het Centrum van Bosschenhoofd allemaal zou gaan veranderen. Grote bedenkingen waren er toen wel over de plannen dat het toenmalige buurthuis "De Schakel" zou worden gesloopt en er, zoals beloofd, een nieuw MFA (Multifunctionele Accommodatie) tezamen met een nieuwe brede school zou komen. Ook een nieuwe supermarkt/buurtwinkel zou onderdeel van de nieuwe plannen worden.

 

Als we het raadsvoorstel van 4 februari 2016 zien en de realiteit van alle dag, dan kunnen we niet anders concluderen dan dat het voorzieningenniveau voor de inwoners van Bosschenhoofd er niet erg op vooruitgegaan is. Beloften uit het verleden zijn niet nagekomen en de leefbaarheid is er niet beter op geworden.

 

Je moet concluderen dat:

  • De Brede School is er gekomen.
  • Er nog grote onduidelijkheid is of er nu wel of geen MFA (Multifunctionele Aanfluiting volgens Lokaal Halderberge) is gekomen; in ieder geval is er hiervoor organisatorisch niets geregeld.
  • De supermarkt/buurtwinkel is er (nog) niet. Wordt er een te hoge huurprijs gevraagd door Bernardus Wonen?
  • Er teveel hoogbouw komt in het centrum. Progressief Halderberge vindt dat dit niet gewenst is voor een kleine plattelandskern als Bosschenhoofd.
  • De uitvoering van het gehele plan wel heel erg lang duurt.

Naast dit Centrumgebied kwam ook plots aan de orde de bouw van 3 vrijstaande woningen in de tuin van de "Oude Pastorie" door Bernardus Wonen, als 'financiële compensatie voor de financiering van het centrumgebied'.

 

Samen met het CDA hebben wij getracht dit niet door te laten gaan maar eerst nog eens te onderzoeken of het niet verstandig zou zijn hiervoor een ruimtelijk plan op te stellen. Hierbij staat behoud van de groene omgeving, het religieus erfgoed (de kerk) en de monumentale bomenrij voor ons voorop. Ook wij zijn van mening dat de rust op de begraafplaats gerespecteerd moet worden. Zeer tot onze verbazing en teleurstelling werd deze motie door de andere fracties niet gesteund.

 

Het raadsvoorstel bestemmingsplan "Centrumgebied Bosschenhoofd" inclusief de bouw van drie woningen bij de voormalige pastorie werd door de raad aangenomen.

 

Progressief Halderberge zal de toekomstige ontwikkelingen op de voet gaan volgen. Er moet duidelijkheid komen wat het "MFA in de Brede School" gaat inhouden voor de inwoners van Bosschenhoofd en of er nog kansen zijn voor een kleine supermarkt/buurtwinkel waar de eerste levensbehoeften gehaald kunnen worden.

 

Jan Zagers

 

Raadslid Progressief Halderberge.

Participatiewet in de praktijk

Graag wil ik uw aandacht vestigen op twee sprekende initiatieven over de Participatiewet in de praktijk. Ik vind het zeer positief dat ondernemers steeds meer hun deuren open zetten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat is heel belangrijk, want onze missie is om zo veel mogelijk mensen aan een reguliere baan te helpen of te laten participeren in onze maatschappij. En met onze missie bedoel ik de missie van de portefeuillehouders sociale zaken van de D6-gemeenten (Roosendaal, Etten-Leur, Moerdijk, Rucphen, Zundert en Halderberge). En daarmee is het ook mijn missie. Een missie waar ik persoonlijk helemaal achter sta en waar ik me ook voor inzet. Tijdens mijn gesprekken met ondernemers en -verenigingen komt dit onderwerp regelmatig aan de orde. Maar ook het Werkgevers Servicepunt (WSP) van het Werkplein Hart van West-Brabant is hier, in opdracht van ons als de D6-gemeenten, ook druk mee. En dat blijkt uit de kijkdag die op 18 februari as. plaatsvindt.

 

Kijkdag Participatiewet in bedrijf op 18 februari 2016

 

Er is al veel gezegd en geschreven over de Participatiewet, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en social return. Maar in plaats van praten kun je ook doen!

 

Op 18 februari 2016 tussen 10.00-17.00 uur zetten 14 aansprekende ondernemers hun deuren open om hun ervaringen te delen over het werken met de doelgroep uit de Participatiewet. Hopelijk komen er veel ondernemers op deze bijeenkomst af.

 

Deze unieke kijkdag wordt georganiseerd door de BZW West-Brabant, MKB en het WSP West-Brabant. Op 18 februari willen deze organisatoren de werking van de Participatiewet in de praktijk laten zien. Er wordt niet gesproken over wetgeving, boetes en bedreigingen, maar over economische en maatschappelijke kansen. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die bijvoorbeeld worden ingezet als magazijnmedewerker, voor productie-/montagewerk of binnen het onderhoud. Met eigen ogen kan iedereen zien wat sociaal ondernemen in de praktijk betekent. Naast de bedrijven zijn ook de adviseurs van het WSP West-Brabant deze dag aanwezig, waarbij ze onder andere een gratis bedrijfsscan kunnen aanbieden aan ondernemers om te zien hoe sociaal ondernemen binnen een bedrijf een plaats kan krijgen. Voor meer info: http://www.bzw.nl/kijkdag

 

Op 18 februari as. breng ik een bezoek aan Forever Direct op het bedrijventerrein Borchwerf in onze eigen gemeente. Van dit bezoek breng ik verslag uit.

 

Een ander sprekend voorbeeld is: Wajongers gaan voor het lassen (zie BNDeStem 28 januari jl., katern Stad en Streek). Twee Wajongers, die vanwege hun handicap een uitkering krijgen, willen daar vanaf en willen werken. Deze jongens gaan een opleiding tot lasser/metaalbewerker volgen bij De Groot Lasopleidingen in Breda. Met een lasdiploma hebben ze straks zicht op vast werk.

 

Geweldig om te zien hoe een ondernemer kansen ziet om Wajongers aan een baan te helpen. Hopelijk inspireert deze voorbeelden weer andere ondernemers.

 

Halderberge, 29 januari 2016, Frits Harteveld